11 maart 2017

RECHTERS IN NEDERLAND WORDEN GEWAARSCHUWD VOOR DE GUILLOTINE

By Slotvan

De complete tekst op deze pagina is op 6 maart 2017 per e-mail verzonden naar alle Rechters in Nederland. De Rechters in Nederland kunnen dus niet meer zeggen: “Wir haben es nicht gewusst!”

Beste Rechters van Nederland,

Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van een petitie die meer dan 1000 Nederlandse Rechters hebben ingediend. Nu kunnen we allemaal verschillende meningen hebben, wij willen die van u allen graag respecteren, maar we hebben wel een paar vragen die u zeker kunt beantwoorden. Of het door opzet, verblinding en misplaatste zelfgenoegzaamheid komt, of enkel door geen historisch besef van de werkelijkheid, (collectieve domheid is ook nog mogelijk), dat zal de rest van ons verhaal duidelijk moeten maken. We kunnen dit beter in overleg oplossen, voordat de bevolking overgaat tot actie, waarbij eventueel de guillotine uit het vet gehaald zou kunnen worden, want de weerzin tegen dit onrecht groeit met de dag!

1086 Nederlandse rechters hebben een petitie getekend waarin staat dat uitspraken van de Amerikaanse president Trump de rechtsstaat ondermijnen. Dat is bijna de helft van het totale aantal Rechters in Nederland, namelijk 2400.

De petitie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) die zijn Amerikaanse collega’s wil steunen. Trump bespotte de Amerikaanse rechters door ze “zogenaamde rechters” te noemen. Dat was nadat een rechtbank een streep had gehaald door Trumps inreisverbod door inwoners uit zeven moslimlanden.

NVvR-voorzitter Rosa Jansen zegt op haar website dat de petitie niet tegen de politieke ideeën of opvattingen van Trump is gericht, maar tegen uitspraken die het vertrouwen in rechters en daarmee de rechtsstaat beschadigen. Zij realiseert zich dat het initiatief “een druppel op een gloeiende plaat” is.

De Amerikaanse vereniging van rechters is in ieder geval blij met het initiatief. “Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie bezorgdheid”, heeft een woordvoerder van de vereniging laten weten.

De volgende opmerkingen hebben we naar aanleiding van deze petitie:

1) We vinden het vreemd dat u zich met de politiek wilt gaan bemoeien, dit hoort niet bij uw functie lijkt ons.

2) We het vermoeden hebben dat het verwijt dat u aan het adres van TRUMP doet, u zichzelf schuldig maakt aan hetzelfde feit.

3) De Nederlandse rechtspraak op deze wijze een onderdeel lijkt te zijn van een politieke agenda, dit terwijl Piet Hein Donner met Artikel 60 en Artikel 120 u buitenspel heeft gezet dat u geen wetten mag toetsen.

4) Nederland geen orgaan heeft dat de wetten toetst en bewaakt, wat neerkomt op een eenzijdige rechtspraak en willekeur van politieke kleur van de rechter.

5) U allen zou recht spreken namens de Koning, U weet wel Willem van Amsberg, die deze erfenis opgeëist heeft, ook al is bewezen dat hij geen erfgenaam is, niet van Oranje, Niet van Oranje Nassau, of nazaat van de Romanov familie.

6) Eind 1939 de toenmalige Koninklijke familie reeds de plannen gemaakt heeft om uit Nederland te vluchten, wat op 13 Mei 1940 ook daadwerkelijk is gebeurd.

7) De toen bestaande grondwet volgens Artikel 21 was echter stellig dat de regeringszetel nimmer buiten het koninkrijk geplaatst kon worden, en mocht dit wel gebeuren het Koningschap zou vervallen net als het Koninkrijk.

8) Als of het nog niet erg genoeg is, is op 18 Mei 1940 Nederland een provincie van Duitsland geworden onder het Nazi regiem.

9) Het politieke kartel de niet legale Koningin weer heeft opgenomen en een nood kabinet heeft aangewezen, zonder dat dit democratisch is gekozen!

10) Hiermee is de bevolking weer belogen en bedrogen met een niet rechtsgeldige regering en Koningshuis.

11) Dit betekent dat alle vervolg kabinetten niet rechtsgeldig zijn, als we uitgaan van een geldige grondwet van voor 13 mei 1940, en Nederland vanaf 5 mei 1945 illegaal bestuurd worden, als zijnde een voortzetting van het Hitler kabinet, het besef dat het absurd klinkt, maar kan op dit moment niet anders geplaatst worden.

12) Deze constatering toont aan dat alle gemaakte internationale afspraken en wetswijzigingen na 13 mei 1940 niet rechtsgeldig zijn, dus zullen alle rechtszaken die na 13 mei 1940 over gedaan moeten worden lijkt het.

13) Het feit dat we op niet geldige wetten en niet legitieme volksvertegenwoordigers de EU in gerommeld zijn, bij deze opnieuw getoetst zal moeten worden als de wel geldige grondwet van de Republiek toegepast gaat worden om de grondwet weer legaal en leidend te maken.

14) Dit een mooie kans is om de rechtspraak compleet te hervormen, en de politiek buiten te sluiten van een transparante rechtspraak op basis van een Volkstribunaal, met een jury vanuit de bevolking. Dit op het samenspel van het OM en Rechter voor willekeur en misbruik te behoeden.

15) Het onrecht dat door een niet legitieme Rechtspraak is gepleegd uit naam van een niet legaal staatshoofd kan niet anders geclassificeerd worden als een misdaad tegen de bevolking en op kosten van de bevolking, die stelselmatig door deze Staats Bilderberg (misdaad)groep van hun rechten en inspanning is beroofd na 13 mei 1940.

16) Het zou u sieren als u alles in het werk zou stellen om deze fout te gaan herstellen, en volgens het gedachtegoed van Artikel 140 Sr tot vervolging over gaat met als tool Artikel 162 Sv, allen van u die ter goeder trouw gehandeld hebben, en zelf misleid zijn door het negeren van de geschiedenis valt niet te verwijten wat in het verleden op valse aanname is gebeurd.

17) Zij onder u die willens en wetens dit onrecht in stand willen houden maken zich dan ook schuldig, door het plegen van doelbewuste bedrog, misleiding, machtsmisbruik, waardoor de rechtspraak geen wettig gezag meer is, en al helemaal geen autoriteit.

18) De komende verkiezingen derhalve ook niet rechtsgeldig kunnen zijn, door het gepleegde onrecht en geschiedvervalsing, ten nadele van de gedupeerde bevolking die op subtiele wijze van zijn bestaansrecht is beroofd door een niet legaal landsbestuur en 90% van zijn tijd gratis voor de overheid werkt om dit onrecht kunstmatig in stand te houden.

19) Hierbij het vriendelijke verzoek om de komende verkiezingen te annuleren en per bindend referendum een volksraadpleging te houden, over hoe de bevolking in de toekomst zijn eigen Landsbestuur en Rechtstaat wenst in te vullen.

20) Per direct de EC, EU en EP aan laten geven dat de geldigheid van de EU lidmaatschap niet rechtgeldig tot stand gekomen is, en we ons beraden hoe een mogelijke gezamenlijk beleid er uit gaat zien na bindend referendum.

21) Hierbij het verzoek aan u om het volgende in overweging te nemen: Via een bindend referendum alle pensioenen te nationaliseren (1400 Miljard), en hiermee de staatsschulden af te lossen, een nieuwe eigen munt in te voeren, en een gedeelte van dit bedrag aanwenden voor werkgelegenheid, innovatie, in eigen land.

22) De Nieuwe munt eigendom zal zijn van de Nederlandse bevolking, en geen invloed mag hebben van private bankiers zoals het honderden jaren is geweest.

23) Het zou u sieren als alle doofpotten open en bloot worden gelegd, van de misdaden door machtsmisbruik, politiek, pedofilie en onderdrukking van eigen bevolking.

24) Mocht u denken dit verzoek naast u neer te kunnen leggen, u automatisch als een onderdeel van een criminele organisatie aangemerkt zal worden, met de daarbij te verwachte consequentie van een opzettelijk deelname van een misdaadorganisatie.

25) Dit is niet enkel een nationaal schandaal wat zich hier voltrekt, maar de gehele wereld heeft last van het Links Neo-Liberalisme, en huidige kleptocratie, waarvan de bevolking de dupe is geworden.

26) De wet die nu is ingegaan vanaf 1 maart 2017 dat kinderen tot 16 jaar vogelvrij zijn om medische experimenten op uit te oefenen (Dr. Mengelen beleid). Dit mogen we niet toelaten, we moeten de bewindslieden gaan vervolgen die dit op valse gronden hebben ingevoerd, en hun berechten op een aanslag tegen de menselijkheid.

27) Media leugens en propaganda in opdracht van het politiek misdaadkartel over een aantrekkende economie, minder misdaad om te laten zien hoe goed dat Rutte gepresteerd heeft, zijn geen eerlijke afspiegeling van de werkelijkheid. De Media behoort vervolgens een onafhankelijke berichtgeving te doen op basis van eigen onderzoek zonder dat dit politiek gekleurd is.

28) Het verbieden van Wolmanzouten, dat een afvalproduct is van dochterbedrijf Shell, wat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.

29) Het eisen dat weermanipulatie wereldwijd verboden gaat worden, per direct eigen luchtmacht opdracht geven om het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het opzettelijk besproeien van fijnstof en Chemtrails, wat afkomstig is uit de fabrieken van Willem van Amsberg. Hierdoor zijn de gletsjers bijna helemaal weggesmolten, waardoor het drinkwater in gevaar komt door het opzettelijk keren van de staalstroom om de aarde.

30) Deze crisis is door de politiek opzettelijk en misleidend gepleegd met voorbedachte raden en met uw hulp en eigen handelen tot stand gekomen, wat betekent dat alle credit- en geloofwaardigheid door de gevestigde orde ten opzichte van de bevolking totaal is verspeeld. Vandaar dat deze vertrouwensbreuk hersteld dient te worden.

31) Het afzetten van een niet legale koning en mogelijke drugsbaron Willem van Amsberg, naar aanleiding van volgende afbeelding die het rechtvaardigen dat het niet legaal besluit van Kunduz akkoord een onderzoek moet komen naar de misstanden en mogelijke betrokkenheid van Willem van Amsberg bij deze drugs en witwas praktijken.

Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt ons, dat we de genoemde aspecten ook aan andere landen kenbaar moeten maken, en dat er een bezinning moet komen om verdere schade die door overheden gepleegd worden moeten worden gestopt, waarbij de EU dan ook niet meer als een geldige instantie kan worden aangemerkt, wat het zondemeer, al niet was.
De Politiek wil niet praten over het invoeren van de Euro, wat een onteigening van 13% is gebleken, maar tevens het geldbedrog uit het niets 80 Miljard door de ECB fiatgeld bijgedrukt zomaar uit het niets zonder enige tegenwaarde, om de banken te spekken die zich schuldig maken aan het Global Casino.

Hoe komt een oprecht rechtvaardigheidgevoel in conflict met feiten en waarheden.vEen comfortabele leugen of ongemakkelijke waarheid. Gaat Recht, Rechtvaardigheid en waarheidsvinding voor een aangenomen bijgeloof van gezag en autoriteit. Wanneer we de waarheid ontdekken, is het noodzakelijk verder te kijken dan vele eerder aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof, om de levenslange indoctrinatie te doorgronden. Fatsoensnormen, waarden en geweten van een mens staan lijnrecht op een opgelegd gezag en autoriteit van de overheid, die niet de belangen dient van het individu de mens.

Opgelegde gedachtepatronen vanuit een opvoeding als basis van een valse overtuiging is indoctrinatie oftewel het programmeren van een vrije geest onderwerping om vrijwillig zijn vrijheid op te geven aan een kwaadwillende overheid, die er enkel naar streeft om zijn macht en controle te waarborgen.

Niemand wordt slecht geboren, maar is een product van zijn opvoeding en omgeving. Wanneer je fouten ziet van anderen heb je de keuze om deze zelf niet te maken, of dit gedragspatroon over te nemen. Iedereen die in staat is om te overdenken dat hij of zij volledig voor zijn eigen daden verantwoordelijk is, zal ook rekening moeten houden met de gevolgen van zijn daden!

Het geloof in “gezag”, inclusief elk geloof in “regering”, is irrationeel en tegenstrijdig in zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit en vertegenwoordigt het meest gevaarlijke, destructieve bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een kracht voor orde en recht, is het geloof in “gezag” de aartsvijand van het mensdom!

Burgers die het niet eens zijn met de Overheid worden door politie en/of leger met geweld onderdrukt, onder de noemer het handhaven van gezag, waarbij Politie en Leger een geweldmonopolie heeft om de regering te beschermen tegen het ongenoegen en onvrede van de burger bevolking!

Ondanks het feit dat “over–heden” altijd claimen te werken ten voordele van de burger en het algemeen belang, is de waarheid dat “regering” in zijn hele aard, altijd lijnrecht tegenover de belangen van de mensheid staat. “Gezag” is niet een nobel idee dat soms fout gaat, noch is het een in principe geldig concept waar soms iets aan mankeert. Van boven tot onder, van begin tot eind, is het hele concept “gezag” in zichzelf anti-menselijk en bijzonder destructief.

Een voorbeeld hiervan zijn de 500 zelfdodingen per jaar, als gevolg van een onmenselijke rechtspraak van een ernstig ziek systeem, waarbij rechters en het OM hun geweten uitschakelen omdat ze weigeren te erkennen dat een opgelegde rechtspersoon geen mens is, maar een kunstmatig gecreëerde entiteit.

Uiteraard vinden de meeste mensen zo’n bewering moeilijk te slikken. Is de regering niet een essentieel deel van de menselijke samenleving? Is het niet het mechanisme waardoor de samenleving mogelijk wordt gemaakt, omdat het imperfecte mensen dwingt om zich ordelijk en vreedzaam te gedragen?

Is niet het stellen van algemene regels en wetten wat het ons mogelijk maakt om met elkaar overweg te kunnen, om op een beschaafde manier geschillen te beslechten, handel te drijven en op andere wijze te communiceren op een
eerlijke geweldloze manier? Hebben we niet altijd gehoord dat zonder “rechtstaat” en algemeen respect voor “gezag”, we niet beter zouden zijn dan een bende domme, gewelddadige beesten, levend in een staat van oneindige conflicten en chaos?

Ja, dat is ons verteld zo zijn er opgevoed en geprogrammeerd.

En Nee, niets daarvan is waar.

Maar proberen onze geest te ontworstelen van eeuwenoude leugens, proberen de waarheid te filteren uit een jungle van diepgewortelde onwaarheden, kan buitengewoon moeilijk zijn, om maar niet te spreken van oncomfortabel.

Het is niet realistisch, recht te laten spreken door een systeem dat geen recht wenst te spreken, dat enkel aan zelfbescherming wenst te doen voor een Neo-Liberaal politiek fascistisch systeem, onder valse voorwendselen op basis van een ziek rechtssysteem, waar geen legale wetgeving grondwet voor is vanaf 13 mei 1940.

Zo is een overheid ontstaan die op leugens en bedrog de bevolking stelselmatig zijn recht en stem heeft ontnomen, het laatste aantoonbare voorbeeld is het opgebouwde pensioen van de Nederlandse bevolking dat naar een niet gekozen ondemocratische EU dictatuur is doorgesluisd, in opdracht van een niet gekozen schaduwregering van Neo-Conservatieven uit de VS (Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Soros, Bush, Clinton, Goldman-Sachs) met de uitvoerende Misdaad organisatie de Bilderberg Maffia waar de Nederlandse Elite zwaar oververtegenwoordigd is.

Op 18 mei 1940 is niet alleen de toenmalige grondwet vervallen, maar ook het Koninkrijk der Nederlanden volgens de toen geldende grondwet art. 21.

Waar is het fout gegaan? Om te beginnen bij onze geboorte, want onze vaders hebben ons afgestaan aan de Staat der Nederlanden, waardoor we een burgerlijk slavennummer hebben gekregen. De Staat heeft daarvoor een geldbedrag van de bankiers ontvangen, omdat we dit bedrag met rente voor de rest van ons leven aan belastingen zouden gaan opbrengen.

Dit is verkapte slavernij bestaand uit geldbedrog, want geld ontstaat uit het niets. Het koningshuis ziet ons als hun bezit en onderdanen, die ons reeds jarenlang onderdrukt heeft en ons op een slinkse manier hebben bestolen.

Vanaf 1815 is Willem I onterecht een zelf benoemde Koning, waarbij de Bataafse democratische grondwet door de Oranje’s is genegeerd, maar nog altijd bestaat.

Door de homoseksuele geaardheid van Willem II is op basis van chantage een grondwet tot stand gekomen met als doel de bevolking te beschermen tegen het koningshuis en de Staat. Deze wet is rechtsgeldig tot 13 mei 1940 (art 21). Op datum is het koningshuis naar Engeland gevlucht en werd het koningschap opgeheven.

Willen III heeft naar het lijkt nooit Emma bevrucht, omdat hij syfilis had en hij daardoor onvruchtbaar is geworden. Dus is Wilhelmina nooit een rechtmatig erfgenaam geweest en was deze lijn voor het eerst onderbroken.

Het gerucht gaat tot door incest regerende koningshuis, Wilhelmina en Hendrik na diverse miskramen een dochter kregen, die ook ernstige afwijkingen zou hebben en in het ziekenhuis werd verwisseld voor een ander wel gezond kind Juliana. Dus hier is voor de tweede maal de bloedlijn onderbroken en was Beatrix nooit een van Oranje, waardoor ook Willem Alexander geen rechtmatige erfgenaam is. Een verplicht DNA onderzoek op het lichaam van Friso kan hier uitsluitsel over geven.

Willem Alexander van Amsberg kan niet bij gratie GOD’s een koning van ons zijn. Waarbij GOD voor Goud, Olie en Drugs lijkt te staan voor een gewetenloze familie, die de Nederlandse bevolking stelselmatig heeft bedrogen.

Het feit dat we geen rechtsgeldige Grondwet hebben en er wel vanaf 1945 een niet gekozen regering is aangewezen, betekent dat alle volgende regeringen niet rechtsgelding zijn.

Zie de verklaring van Alexander Brenninkmeijer op MR-Online, de Grondwet is zo dood als een pier, de rechtstaat is door de politiek en koningshuis vermoord.

Deze constatering betekent dat ALLE rechtszittingen vanaf 1945 tot heden NIET legaal geweest zijn, op een illegale grondwet zijn gestoeld en overgedaan moeten worden. Alle veroordelingen en opgelegde sancties moeten terugbetaald gaan worden door deze corrupte staat en koningshuis.

De corruptie zaken van Prins Bernhard, de pedofiele activiteiten van Joris Demmink, met betrokkenheid van het Koningshuis bij kindsmisbruik door de huisadvocaat Salomonson van de Oranje familie, hoe Prins Claus is betrapt in een homobar samen met Salomonson in de VS ten tijde van Lubbers, waardoor Nederland chantabel was en daardoor 22 kruisraketten van de VS in Volkel werden gestationeerd.

De getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh over de kindermoorden in Nederland dient ook in ogenschauw genomen te worden. Evenals de verklaring van Neset Temirci over de moord op een vrouw, gepleegd door Willem Alexander, waar Neset Temirci getuige van was.

De verklaringen en betrokkenheid van de Nederlandse Elite dienen ook nader onderzocht te worden, dit betreft: Ed van Thijn, Ed Nijpels, Mark Rutten, Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Balin, Geert Wilders, Mabel Wisse Smit, Friso van Amsberg, Soros en mogelijk nog vele anderen zoals Fred Teewen, Ivo Opstelten en diverse hoge politie functionarissen, die zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt en een criminele organisatie vormen volgens Artikel 140 WvS.

De rol van Demmink in de rituele moord op Marianne Vaatstra, die als amusement door Beatrix is besteld bij de Korlaar broers en hier € 500.000 voor zouden hebben ontvangen van Beatrix van Amsberg.

http://www.ellaster.nl/2017/02/08/fbi-insider-voorspelt-arrestaties-politici-en-hooggeplaatsten-pizzagate/

https://maudoortwijn.com/petitions/

Vraag! Heeft de echtgenote van Ivo Opstelten via Jeugdzaken kinderen geleverd aan deze bende misdadigers? Waardoor de stank uit deze doofpot aan het ontsnappen is?

Dit alles maakt dat de Regering, Koningshuis en Rechtstaat geen wetmatige vertegenwoordiging meer zijn van het Nederlandse volk. Alles is moreel, juridisch en financieel failliet na ruim 200 jaar plunderen, verkrachten en moorden van de eigen bevolking.

Het indienen van Agenda 21 door Nederland via Hans Aalders PVDA (1992) in Rio de Janeiro bij de VN, is hier een mooi voorbeeld van.

Na het afronden van de nu lopende onderzoeken zullen de verantwoordelijke personen ter verantwoordingen geroepen moeten worden, door een nieuw te vormen Rechtspraak in combinatie van een volkstribunaal, waarbij Juryleden bepalen of een persoon schuldig is van de ten laste gelegde feiten, waarna de rechter de strafmaat mag bepalen.

Nederland is via een Parlementaire Democratie (schijn Democratie) naar een totalitaire onrechtmatige EU Dictatuur afgegleden of in dit geval een Pedocratie, waarbij de bevolking is gegijzeld door deze criminele Staat met zijn EU, VS, geopolitiek.

Geachte Rechter, hoe denkt u hier mee om te gaan? Wordt hier voor het eerst aan waarheidvinding gedaan of blijven wij de boel bedriegen? Zie ook de aangifte tegen de Staat en Regering: productie 61, waarbij Prins Friso twee dagen na deze aangifte een grafsteen heeft gekregen.

We kunnen veronderstellen dat er een vertrouwensprobleem is met de overheid, die in alle geniep mede onderdeel is geworden van een sluipende criminele organisatie, waardoor geen rechtvaardige autoriteit meer te bespeuren valt en waar alle menselijkheid totaal uit is verdwenen.

Aanvullende info, het boek “De Matrix 2” geschreven door John Baselmans toont aan dat we geen legaal landsbestuur hebben.

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf

http://adbroere.nl/ad-broere

http://www.loyalist.nl/koningshuis-vuistdiep-in-de-pedocratie/

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/homepage/getuige-noemt-namen-prins-claus-.html

http://www.ellaster.nl/2016/04/27/1219/

https://youtu.be/77TU43G_o80

http://vereniging.vrije-mens.org/berichten/52-anne-marie-van-blijenburgh

http://capoditutticapi007.blogspot.nl/

http://www.boublog.nl/2016/01/21/vaatstra-complot-moet-snel-terug-in-de-doofpot/

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjNhYWE1MzgxMmUzYjBiZjE

https://sites.google.com/site/bestandenfotos/

Is Koning Leopold III de redder van de wereld?

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/politiek-testament-koning-leopold-iii

http://www.loyalist.nl/het-stormt/

http://www.loyalist.nl/6-april-de-examendag-van-de-democratie/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/

https://gerard1945.wordpress.com/

http://boinnk.nl/62085/509-miljard-euro-is-er-verdwenen-weg-foetsie-en-rutte-noch-de-min-van-soc-zaken-weet-van-iets-maar-het-is-wel-u-en-mijn-geld-uit-de-aow-pot/

http://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-verdwenen-miljarden/

https://eunmask.wordpress.com/2014/09/10/waarom-de-zorg-onbetaalbaar-is-geworden-70-miljard-awbz-premie-is-niet-aan-zorg-besteed/

http://corrupte-ambtenaren.blogspot.nl/

http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm

De eerste Nederlandse cocaïne fabriek is later Akzo nobel geworden, zij verwerken het afval van Billiton dochterbedrijf van Shell dat 100% aandeel is van de Oranjes tot Wolman zouten en vergiftigen hiermee de gehele wereld.

http://www.1limburg.nl/341-meldingen-van-werkers-met-chroom-6

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://ejbron.wordpress.com/2012/06/17/het-geheime-wellness-plan-voor-aarde/

Om de lezer een nog beter beeld van de realiteit te geven lees hoe stelselmatig door de overheid een aanslag op de bevolking wordt gepleegd.

Lees en huiver over hoe het volgende onderstaande verhaal verteld wordt:

Er was eens een keer, een brok geklonterd materiaal in de ruimte dat uit meerdere elementen bestond. Dat stuk ruimtepuin kreeg regelmatig een confrontatie met ander ruimtepuin van pakweg 29.000 kilometer snelheid te verwerken. Naar gelang de grote van deze impact kwam er een enorme hoeveelheid kinetische energie vrij. Dat het eerste stuk ruimtepuin in het midden getroffen zal zijn kunnen we uitsluiten, dus is bij deze impact het stuk puin gaan draaien. Door de hitte smolt alles en vormde samen een groter volume. Nu hebben verschillende elementen van materialen verschillende soortelijk gewicht, dus zal het zwaarste element op de diepste plek gaan, en de lichtere gaan daar boven hun plaats innemen. Maar het hele spul draait nog steeds rond, en is in de loop der tijd afgekoeld en een korst ontstaan tussen de 10 km en 40 km dik of mischien nog dikker. De aard kern van wolfram die toen ontstaan is heeft daarom een op dit moment nog een snelheid van 20 minuten en 27 sec, dit terwijl de korst een snelheid heeft van 24 uur.

Deze aardkern van wolfram heeft een geschatte diameter van 1200 klometer, dat betekent met deze omdraai snelheid dat de buitenkant van deze kern een snelheid heeft van ca 10.927 km/uur. Bedenk dat dit in een omgeving plaatsvind van verschillende elementen, van gesteente en ertsen. Dan wekt deze werking door de wrijving een statische elektriciteit op, met een geschat vermogen van 500 Megawatt.

Deze opgewekte spanning ervaren we in een magnetisch veld dat er voor zorgt dat de ionosfeer samen met dit veld de aarde voor schadelijke straling beschermt.

Aan de zon zijde is de temperatuur van de ionosfeer circa 2000 graden Celsius en aan de schaduwkant ruim min -263 graden. Zou de aarde stil blijven staan zal de oppervlakte het erg warm gaan krijgen, zodat geen leven meer mogelijk is. Als we het er over eens zijn dat de aarde draait, en wel naar het oosten, dan beseffen we dat de aardkern de motor en dynamo van de aarde is die ca 70 maal per 24 uur sneller draait als de aardkorst. Daar wolfram circa 19 kilo weegt per liter, en de rest lichter is, maar in het binnenste van de aarde vloeibaar is, neemt het de aardkorst mee in zijn omwentelingen als zou het een slipkoppeling zijn. Dit als gevolg van verschil in soortelijk gewicht en smelt temperatuur.

Nu hebben we een gegeven dat laat zien dat hoe lichter het element is de snelheid afremt ten opzicht van de aardkern. Gaan we bedenken dat lucht vele male lichter is als vloeibare en vaste elementen, kan het nooit zijn dat de lucht om de aarde sneller draait als de buitenkant van de aarde, dit is natuurkundig gezien onmogelijk.

Tot ruim 30 jaar geleden kregen we altijd het weer uit het oosten, en waren de winters strenger.
Vanaf dat men met HAARP is gaan werken en de ionosfeer aan het manipuleren, is opzettelijk de straalstroom omgekeerd. Dit werkt als volgt, als een zendsysteem met een ingestelde frequentie van bijvoorbeeld 2,5 Hertz in de positieve periode van dit signaal een veel hogere frequentie verstopt, is het mogelijk water op een energie zuinige manier uit elkaar te halen van H2O naar HHO.

Als de hoge frequentie van 22,5 Giga Hertz gebruikt wordt is er maar 1 honderdste energie nodig om het water te splitsen. In de ionosfeer aan de schaduwzijde van de aarde kan deze verwarmen van ruim -200 naar 1600 graden Celsius. Alles wat warm wordt zet uit, dus ook deze ionosfeer, er ontstaat telkens een ei door het kunstmatig gecreëerde opwarmen aan de schaduwzijde. De onderkant van dit ontstane ei wordt door onze atmosfeer opgevuld met een frequentie van 2,5 Hertz, zo ontstaat er een woofer werking dat grote massa lucht verplaatst, waardoor de straal stroom is omgekeerd.

De Elite die dit opzettelijk doet, heeft Al Gore op pad gestuurd voor het opwarmen van de aarde, en het CO2 bedrog, wat niet meer is als een vorm van oplichting om ons CO2 belasting te laten betalen, en ons stelselmatig te onteigenen. Zonder CO2 is er geen leven mogelijk op aarde.
Als gevolg van de ongekeerde straalstroom smelten onze gletsjers allemaal af, zo komen we zonder drinkwater te zitten binnen een niet al te lange tijd.
Ons weer ontstaat op de wereldzeeën door het verdampen van het oppervlakte water, dit verdampen komt door de frequenties die door de zon aan straling op de aarde laat komen. De frequentie zijn in dit geval voor het water vanaf 100 KHz tot in de GHz of hoger. Hierdoor gaan de monoculen van het oppervlakte water sneller bewegen en maken zich los van het zeewater, dit is een voorbeeld dat water de frequentie aan neemt van zijn omgeving, waardoor het de zwaartekracht opheft en stijgen gaat.

Bedenk dat dit boven de Pacific gebeurt en de aarde zonder invloed van HAARP deze wolken ons tegemoet komen vanuit het oosten. Dan zit er altijd een nacht tussen vooraleer het in ons gedeelte van de wereld arriveert, en het ‘s nachts dus afgekoeld is, waardoor we vroeger ook strengere winters hadden.

Echter door het omkeren van de straalstroom middels HAARP, komt het weer uit het westen, en krijgen we de vers opgewarmde wolken die op de Atlantische oceaan zijn ontstaan. Deze worden niet meer afgekoeld door de schaduwkant van de aarde, omdat de afstand van de Atlantische oceaan tot aan onze gletsjers veel korter is, en deze daarom weg regenen. Zo ontstaat er een water tekort dat opzettelijk is gemanipuleerd door de Elite.

Het water verbruik zal schikbarend toenemen omdat Europa met miljoenen economische vluchtelingen wordt overspoeld. Buiten het cultuur verschil, en verschillende vormen van indoctrinatie gaan hier zeker problemen van komen die miljoenen mensen het leven gaat kosten.

Als we het over HAARP hebben mogen we de Chemtrails niet vergeten, er wordt wereldwijd ca 13.000 ton per dag in onze atmosfeer gespoten, een mix van zware metalen en andere schadelijke chemicaliën. Wanneer we een opgewekt magnetisch veld hebben van 500 Megawatt en we een zonlicht reductie hebben kunnen we stellen dat reeds 20% van het licht tegen wordt gehouden, maar ook het magnetische veld van de Aarde wordt tegengehouden. In de aarde zal daardoor te tempratuur oplopen door dat van de 500 Mw 100 Mw in warmte omgezet gaat worden. Wanneer de hele vloeibare massa met vaste kern 1 graad Celsius doet toenemen, zet dit ca 10.000 km³ aan volume uit.

Op 3 maart 2011 is met HAARP voor de kust van Japan een tsunami opgewekt door deze opzettelijke manipulatie, de tektonische platen staan extra onder spanning door dit gebeuren. Alsof de ellende nog niet groot genoeg is, heeft de Rockefeller familie een snelle deeltjesversneller laten maken in CERN.

Buiten dat daar een computer staat die alle data en surfgedrag registreert van iedereen, schiet men gekoelde Waterstof van -273 graden Celsius door een ring van spoelen die allen negatieve spanning geven door gebruik te maken van een onvoorstelbare grote elektromagnetische spoel van 27 Kilometer lang en dat dubbel in twee richtingen.

Zo bereiken twee afzonderlijke stromingen van waterstof atomen bijna de lichtsnelheid, echter tegengesteld van elkaar, om ze te laten botsen wordt ons voorgehouden. Het elektrisch vermogen van de elektromagneet is ruim 80 maal het opgewekt vermogen van de aardkern, waarbij we weten dat twee magneten met een gelijke pool elkaar afstoren, of Noord en Zuid elkaar aantrekken.

Het bijeffect van deze daad is dat de aardkern opzettelijk uit zijn balans wordt gebracht en hij opzettelijk gemanipuleerd van zijn plaats zal versschuiven in de vloeibare massa van gesmolten mantel van de aarde.

Met als gevolg dat er een inwendige tsunami in de aarde ontstaat, waar we kunnen zien dat bij de ring of fire ruim 40 vulkaan uitbarstingen zijn en honderden aardbevingen hierdoor opzettelijk worden veroorzaakt. De opzettelijk veroorzaakte sproeiactiviteiten van Chemtrails (fijnstof) is doodsoorzaak nummer 1 op de wereld.

Tel dit op bij de uitstoot van de opzettelijk veroorzaakte vulkaanuitbarstingen en heb het besef van de eigenschappen van water. Water hecht aan alles vast, dus een dag mooi weer en men gaat de Chemtrails spuiten, kun je er donder op zeggen dat door het verdampen van het water of vochtige grond dit water opgevangen en vast gehouden wordt door de fijnstof. Tevens veroorzaakt dit een verstikkende deken zodat op de schaduwkant van de aarde de warmte niet weg kan.

Mensen worden ziek voor deze Chemicaliën en het opzettelijk bestralen met hoogfrequente straling van de mobile netwerken. G3 en G4. Kanker is een industrie en bedrijf, verdien model voor de farmaceuten. Dit maakt dat de overheid, die vroeger ook wetgever was zijn gezag heeft verspeeld, en geen grond meer heeft om enige autoriteit op de bevolking af te dwingen via wetten die niet meer rechtsgeldig zijn.

Geachte rechter, nu u als ambtenaar kennisdrager bent geworden van deze criminele activiteiten gepleegd door de overheid is het uw plicht om als kennisdrager volgens Artikel 162 Ws. een aangifte te doen bij het OM van deze gang van zaken en misdrijven.
Zou u weigeren gevolg te geven aan deze eis, maakt u zich bewust mede schuldig aan deze misdaad, en is dit uit te leggen dat u willens en wetens deel neemt aan deze criminele activiteiten. In dat geval zullen wij bij het OM aangifte moeten doen tegen u op basis van artikel 140 Ws. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Door de dan aangetoonde partijdigheid zullen wij u en de gehele rechtspraak moeten wraken.

Artikel 162

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6. De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.
Hoe kunnen we de schade en het vertrouwen in de politiek en rechtstaat herstellen als de bestaande grondwet zo dood is als een pier?

De rechtspraak zal hervormd moeten worden, dit kan enkel als de grondwet van de vroegere republiek in ere hersteld gaat worden.

Danzal ook het volkstribunaal in ere hersteld moeten worden, waarbij er een aanklager, een jury, een verdediger, en een rechter deze rechtspraak op een eerlijke manier gaan toepassen.

Ook zal er een conditioneel hof moeten komen die de wetten gaat toetsen op zijn rechtmatigheid en of deze in het belang van de bevolking is, en niet enkel voor de politiek en bankiers die nu immuniteit genieten, iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden.

Door het decentraliseren op regionaal niveau zal de macht van multinationals afnemen, en de bevolking kan via bindend referendum bepalen welk beleid er gevoerd gaat worden.

Politici die niet voldoen aan de eisen zijn per direct te ontslaan en moeten worden vervangen.

Een troost hebben we ook, uw pensioen is nu in de tentakels van de ongekozen EU, die een communistische en fascistische dictatuur nastreeft. Er zal een einde moeten komen aan de schulden slavernij, die de bankiers tot de machthebbers van de aarde hebben gemaakt.

Een nieuw geldsysteem is mogelijk op basis van waarde creatie in plaats van fiat geld. De schade die door de politiek is aangericht uit eigen belang en verraad, is te herstellen door een nieuwe volksbank waarbij de bevolking een begin kapitaal gestort krijgen, met maandelijks een basis inkomen.

Dit geeft vrijheid en groei, er zijn per direct geen werkelozen meer, geen afgekeurde mensen, of op andere manier buiten gesloten mensen, die nu door de staat stelselmatig kapot gemaakt worden.

Ieder mens zal zich op het volgende beroepen: “Ik ben een mens van vlees en bloed en ik erken uw toneelstuk niet. Nooit heb of ben ik een contract met uw of uw opdrachtgevers aangegaan waarmee ik u de bevoegdheid heb gegeven over mij en mijn handelen te oordelen. En mocht die indruk zijn ontstaan, dan herroep ik deze vermeende instemming bij deze.”
We kunnen ons voortellen dat deze info erg confronterend op u over zal komen.

Daarom zullen we een analyse geven over het waarom dit alles mogelijk is geworden, dat we in deze situatie terecht gekomen zijn.

Alles heeft te maken met vertrouwen, we staan ons leven lang onder invloed van onze omgeving, daar zijn we mee opgegroeid en heeft ons persoonlijke referentie kader gevormd. We zijn massaal deze leugens gaan geloven waar we aan blootgesteld waren, onze opvoeding is niet anders als een programmering gebleken om een gezag te accepteren, en de autoriteit van de overheid te erkennen.

De Overheid die zegt namens het parlementaire democratie de interesse van de bevolking te vertegenwoordigen, maar een eed heeft afgelegd bij de monarchie, die eist dat de regering de interesse van de vermeende koning dient, echter dit staat haaks op de belangen van de bevolking. (De niet bestaande onderdanen maar misleide mensen.)

Het vertrouwen van de bevolking is op grove wijze misbruikt, zelf zo erg dat deze zelfde bevolking aan het ontwaken is uit deze slechte droom die door de bankiers, politici en rechtspraak met medewerking van de media opzettelijk zijn veroorzaakt.

Dit geschonden vertrouwen door machtsmisbruik, en corruptie heeft er voor gezorgd dat er aan deze vorm van overheden geen gezag meer is toe te kennen, dus de politiek zijn eigen autoriteit heeft ondermijnt, door het stelselmatig liegen en bedriegen tegen eigen bevolking.

Hoe staat het individu van de rechtspraak tegenover dit geconstateerde feit van vertrouwensbreuk?

Een waargebeurd verhaal (verifieerbaar):

Begin van dit jaar sprak ik iemand aan in een winkel, ik dacht dat hij bij het personeel hoorde. De beste man in kwestie reageerde verbaast en vertelde me, dat als ik de wet zou overtreden ik voor hem zou moeten verschijnen, hij was rechter. Ik heb toen een spontane vraag aan hem gesteld, of hij dan ook recht sprak! Het antwoord was zo ontwapenend en oprecht, dat ik respect voor deze man heb, zijn antwoord was, dat hij zich dat zelf ook wel vaker afvroeg of hij echt recht sprak. Ik voelde dat hij innerlijk een conflict had van zijn geweten tegen zijn ratio.

Nabespreking annekdote:

Zijn geweten is een stuk van zijn persoonlijke bezieling en spiritualiteit zoals hij is opgevoed in zijn eigen referentiekader. Als nu blijkt dat dit referentiekader anders is als altijd werd aangenomen, dan ontstaat er een moment van bezinning en heroverweging. Deze transitie voltrekt zich nog voor onze ogen, de bevolking is aan het heroverwegen wat een overheid nog voor een functie heeft als deze overheid enkel destructief bezig is.

Als wetten niet meer gelden of rechtsgeldig zijn, hoe kan er dan eerlijk recht gesproken worden? Dit mag geen willekeur worden die er nu is ontstaan, de overheid is niet de oplossing van de problemen maar de oorzaak van alle door belangen verstrengeling veroorzaakte problemen, en heeft hierbij de rechtspraak gegijzeld in onze beleving.

Het is natuurlijk even wennen, dat wij u durven te confronteren met ons wereldbeeld, we zouden graag willen dat we er samen uitkomen en er gezamenlijk aan bijdragen dat de rechtspraak hervormd gaat worden, naar een eerlijke menselijke rechtspraak!

Bron: http://www.volkwordtwakker.nl/nl/waarheden-of-leugens-openbaringen/rechters-in-nederland-worden-gewaarschuwd-voor-de/